Direct contact? Bel 020-262 3333

Algemene voorwaarden TopConnect

ARTIKEL 1 DEFINITIES

TopConnect: TopConnect, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, onder nummer 01112909.
Klant: de partij met wie TopConnect een overeenkomst aangaat inzake de levering van de in de overeenkomst genoemde diensten.
Overeenkomst: de door TopConnect opgestelde en door klant ondertekende schriftelijke overeenkomst, onderhevig aan de huidige algemene voorwaarden die betrekking heeft op het leveren van de diensten.
Overmacht: de abnormale en onvoorziene omstandigheden buiten de wil van TopConnect waarvan de gevolgen ondanks alle zorgvuldigheid niet vermeden kunnen worden.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en aanbiedingen die TopConnect levert en op alle overeenkomsten die TopConnect aangaat met de klant.
2.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle offertes van TopConnect vrijblijvend. Elke offerte is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. TopConnect behoudt zich het recht voor om in offertes opgegeven prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen als na het genoemde moment een algemene prijsaanpassing heeft plaatsgevonden.
2.3 Met het aangaan van een overeenkomst met TopConnect, en/of bij het gebruiken van één van de diensten van TopConnect geeft de klant te kennen geheel op de hoogte te zijn van, de inhoud te begrijpen van en volledig akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.4 Alle producten en diensten waarin TopConnect bemiddelt welke niet worden vastgelegd in de in artikel 1 genoemde overeenkomst zijn niet onderhevig aan deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 DIENSTEN

3.1 TopConnect zal haar kennis en ervaring inzetten om de klant de in de overeenkomst genoemde diensten zo goed mogelijk te leveren en zal de klant informeren omtrent relevante ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening.
3.2 TopConnect is gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
A. de klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst;
B. de uit de overeenkomst vloeiende betalingsverplichting, onderhevig aan het onder artikel 4 en 5 bepaalde, niet uitgevoerd wordt;
C. TopConnect een aanwijzing heeft dat er misbruik wordt gemaakt van de diensten;
D. er sprake is van overmacht.
3.3 Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de klant volledig op de hoogte te zijn van de werking van de doorschakeling.

ARTIKEL 4 TARIEVEN

4.1 Alle door TopConnect genoemde en vermelde tarieven zijn exclusief BTW en in euro’s tenzij anders vermeld.
4.2 TopConnect is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen na kennisgeving hiervan tenminste 5 werkdagen op voorhand. Bij gebreke aan geldige opzegging binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht met de wijziging in te stemmen.

ARTIKEL 5 BETALING

5.1 Betaling van de door TopConnect geleverde diensten en/of producten vindt plaats per maand en geschiedt via automatische machtiging. Wederpartij machtigt TopConnect tot automatische incasso van de per maand verschuldigde bedragen en zal daar alle medewerking aan verlenen.
5.2 Bij niet dan wel niet tijdige betaling is klant van rechtswege in verzuim. Klant is vanaf dat moment rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen (advocaatkosten inbegrepen) verband houdende met de inning van de vordering van TopConnect op klant. De hoogte van deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde. Voorts is TopConnect gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van minstens € 12,50.
5.3 Indien klant in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is TopConnect gerechtigd haar dienstverlening vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden te staken en op te schorten. Indien het telecommunicatieverkeer van klant hinder veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van TopConnect kan TopConnect de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik stellen, zulks ter beoordeling van TopConnect.

ARTIKEL 6 DUUR/BEËINDIGING

6.1 Behalve door ontbinding of bij wederzijds goedvinden, eindigt het abonnement alleen door opzegging.
6.2 De overeenkomst kan schriftelijk door opdrachtgever beëindigd worden tegen het einde van een kalendermaand, met een opzegtermijn van een maand.
6.3 Gedurende de opzegperiode blijven de betalingsverplichtingen van de klant bestaan zoals genoemd in artikel 5.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1Behoudens gevallen van grove schuld of opzet aanvaardt TopConnect geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door TopConnect verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten. Klant vrijwaart TopConnect voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van TopConnect jegens derden.
7.2 Tekortkoming van TopConnect in de nakoming van de overeenkomst is niet aan TopConnect toerekenbaar, indien de tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van TopConnect gelegen omstandigheid. Als hoedanig geldt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet.
7.3 Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van TopConnect voor schade geleden door wederpartij en/of eventuele betrokken derden beperkt tot maximaal € 2.000 per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis) dan wel indien TopConnect voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is verzekerd tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na ontstaan daarvan aan TopConnect schriftelijk te worden meegedeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

ARTIKEL 8 GEHEIMHOUDING

8.1 TopConnect is verplicht tot geheimhouding van alle aan haar wegens de te verlenen diensten toevertrouwde en de haar in verband met de uitvoering daarvan ter ore gekomen informatie. TopConnect zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist, is TopConnect gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 9 GESCHILLEN

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen en klachten worden in beginsel in onderling overleg opgelost. Als dit niet mogelijk blijkt, of als het gewenste resultaat uitblijft, dan zal een geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

ARTIKEL 10 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN TOPCONNECT

TopConnect is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal aan de klant kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere contractsduur van toepassing zijn.